Nederland Kunstwerken die zijn gebaseerd op indrukken die ik heb opgedaan in dit land, waar ik toevallig woon en werk, en waarvan ik elke keer als ik terugkom van een reis denk: wat is het hier eigenlijk mooi.

uit 2019 tot 2021 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Kikker 12

2021

Elk jaar is hij weer bij ons in de vijver te vinden. Deze poelkikker is de kleinste van drie soorten groene kikkers die in de Benelux voorkomen (poel- of kleine groene kikker, bastaard- of middelste groene kikker en meer- of grote groene kikker). Hij is op de rug grasgroen tot bruin van kleur (soms met donkere vlekken). Vaak heeft hij een lichte lengtestreep op de rug en een witte buik die hooguit zwak gevlekt is, de mannetjes hebben witte kwaakblazen. Hij heeft relatief korte achterpoten en wordt tot maximaal 7 cm groot, maar meestal schommelt de lengte tussen de 4,5 en 5,5 cm.

Geersdijk 1

2021

Aan de rand van een grasveld staat deze mooie paddenstoel. Maar wat er onder de grond zit, zien we niet. De paddenstoel zelf  is het vruchtlichaam en vormt maar een klein deel van de schimmel, waarvan het grootste deel zich in de bodem bevindt in de vorm van schimmeldraden(hyfen), die samen zwamvlok of mycelium genoemd worden. De snelle groeiwijze, de grillige vormen en de kleuren van paddenstoelen werden vroeger vaak toegeschreven aan tovenarij. Zo zijn er paddenstoelen met namen als duivelsei, satansboleet en heksenboleet. Een heksenkring  is een natuurlijk ontstane cirkel van paddenstoelen, doordat de hyfen in een cirkel groeien en de oudere schimmeldraden afsterven. Sommige paddenstoelen, zoals de champignon zijn eetbaar, maar andere soorten kunnen zeer giftig zijn, of psychoactieve of medicinale eigenschappen bezitten.

Doorsnede appel 4

2021

In mijn project Doorsnede: hierbij de appel. De appel is de vrucht van de Malus Domestica, een lid van de rozenfamilie. De vlezige vrucht bestaat eigenlijk uit drie lagen, waarvan er twee: het Exocarp en Mesocarp, niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Die vormen gezamenlijk met de opgezwollen bloembodem het vruchtvlees van de appel. Het Endocarp is echter wel duidelijk te onderscheiden. Dat vormt het klokhuis met daarin de zaadjes (pitjes) en in het midden de vaatbundel naar het steeltje.

Amaryllis 41

2021

De bollen die wij Amaryllis noemen behoren eigenlijk tot het geslacht Hippeastrum, een geslacht van bolgewassen uit de Narcisfamilie. Wereldwijd is de tweede naam Amaryllis het meest bekend, maar plantkundig is Hippeastrum de juiste benaming. Dit bolgewas is afkomstig uit Zuid-Amerika en heeft 4 tot 6 bloemen op een holle stengel. De echte Amaryllis Belladonna is een ander bolgewas uit Zuid-Afrika, met 6 tot 12 bloemen en een stevige stengel. Om het ingewikkelder te maken vertrokken in 1946 twee Nederlandse kwekers naar Zuid-Afrika om daar de Zuid-Amerikaanse Hippeastrum te gaan telen. Nog steeds komen de meeste gekweekte vormen uit Nederland en Zuid-Afrika. Over het algemeen produceren de Nederlandse bollen eerst bloemen en ontwikkelen pas na de bloei bladeren. De bollen uit Zuid-Afrika ontwikkelen hun bloemstengels en bladeren tegelijk. Het is heel goed mogelijk de Amaryllis over te houden als zij genoeg warmte en licht in de zomer krijgt en een voldoende ruime pot met voedzame grond heeft. Dit zorgt voor een goede ontwikkeling van de bol. Als je het blad niet voortijdig afknipt en de uitgebloeide bol een winterrust gunt, zal zij waarschijnlijk het volgende jaar weer gaan bloeien.

Amaryllis 48

2020

De Amaryllis komt van oorsprong uit subtropische gebieden met zachte winters in Zuid Amerika, waar zij in het voorjaar bloeit. Net als onze tulpen, narcissen en hyacinten, heeft de Amaryllis een winterrust nodig alvorens zij gaat bloeien. Door de Amaryllis na een koelere rustperiode weer in de warmte te zetten, zal zij opnieuw uitlopen en bloemen vormen. Het is dus heel goed mogelijk de Amaryllis over te houden, als zij genoeg warmte en licht in de zomer krijgt en een voldoende ruime pot met voedzame grond heeft. Dit zorgt voor een goede ontwikkeling van de bol.

Appel 103

2020

Dit is nummer 103 van mijn project ‘appel’, waarin ik een langzaam uitdrogende appel een jaar lang heb gevolgd. Het begint glad en zacht, maar net als bij het verouderen van de menselijke huid, worden rimpels groeven, en ontstaan er tenslotte hele bergketens zoals je die ook op het oppervlak van de aarde of andere planeten ziet. De appel is de vrucht van de Malus Domestica uit de Rozenfamilie. De vlezige vrucht bestaat eigenlijk uit drie lagen, maar bij de appel vormen die verschillende lagen meestal één geheel. Het klokhuis met daarin de pitjes is het endocarp. Het vruchtvlees wordt gevormd door zowel het mesocarp als het  exocarp.

Duinpan 2

2020

We zijn hier in de duinen bij Hargen, tussen Camperduin en Groet in Noord-Holland. Van een woonkern is nauwelijks sprake, meestal bedoelt men met Hargen de verderop gelegen badplaats Hargen aan Zee. Hoewel het dorp Hargen nooit echt groot geweest is, is het toch al een oude plaats. In de 9e eeuw wordt het aangeduid als Horgana, in de 10e eeuw komt het voor als Haragum en in de 12e eeuw als Hargan. Er wordt wel verondersteld dat de naam afgeleid is van Harag, wat heiligdom betekent  en wat zou verwijzen naar een oude cultusplaats van de Friezen, of naar een plek met hunebedden, maar die zijn hier nooit gevonden.

Epen Wolken 14

2020

We kijken naar een zonsondergang boven het dal bij Epen (Limburg), een van de zuidelijkst gelegen dorpen in Nederland. In de Romeinse tijd werd deze omgeving al gekoloniseerd. Legionairs die hun tijd uitgediend hadden, kregen een stuk land toegewezen, waarop later grote Romeinse villa’s en hoeven gebouwd werden, waarvan er diverse zijn opgegraven. Vanaf de late Middeleeuwen heeft de omgeving veel te lijden gehad van oorlogsgeweld  en van rondtrekkende bendes gedeserteerde soldaten. Er heerste veel armoede, totdat rond de beide wereldoorlogen Epen ontdekt werd door mensen met belangstelling voor de natuur en geologie. Een van de eerste toeristen was Eli Heimans, een onderwijzer uit Amsterdam en bevlogen natuur-propagandist. N.a.v. zijn vakantie in 1910 te Epen schreef hij het boekje Uit ons Krijtland waarmee de plaats meer bekendheid verwierf. Heimans was ook een van de oprichters van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, samen met de in Maastricht geboren Jac.P.Thijsse, schrijver van de bekende natuurboeken.

Schors Kruisberg 1

2020

Bij de Kruisberg, in het duingebied bij Heemskerk, stond deze boom en trok met zijn goudkleurige schors mijn aandacht. De schors bestaat uit het dode, buitenste deel van de bast en bevindt zich aan de buitenzijde van de stam en de takken van planten en bomen. De wanden van de schorscellen zijn ondoorlaatbaar, door afzetting van ‘suberine’ in de celwand, wat de plant beschermt tegen allerlei invloeden van buiten, zoals schimmels, bacteriën en beschadigingen in het algemeen. De bekendste schors heeft de in Portugal groeiende kurkeik, die om de tien jaar een oogstbare laag afgeeft en waarvan o.a. kurken voor wijnflessen gemaakt worden. Bij enkele soorten houtige gewassen groeit op de jonge twijgen de bast in eerste instantie als (vleugelvormige) kurklijsten die mogelijk een rol spelen bij het ontmoedigen van vraat. Bomen en struiken in Nederland waarbij kurklijsten voorkomen zijn Kardinaalsmuts en Gladde Iep (beide inheems).

Sierrabarber 1

2020

De Rabarberplant stamt uit de duizendknoopfamilie en is al meer dan 5000 jaar bij de mens bekend, aanvankelijk echter alleen als geneesmiddel. De Chinezen hebben dit gewas uit de Aziatische steppen als eersten in cultuur gebracht. Uit de wortel werd (en wordt nog steeds) een sterk purgeermiddel gewonnen. De stelen bevatten de stof paritine, die in celkweken en in proefdieren in hoge concentraties tumorgroei remt, maar waarvan nog geen effect in mensen is aangetoond. Omstreeks het jaar 1600 ontdekte de hofbotanicus van de Engelse koning Charles I, dat de stelen gegeten kunnen worden. Het duurde echter tot 1750 voordat rabarber als groente een grotere bekendheid kreeg.

Appel 51

2019

  Deze vergeten appel is met ons mee op reis geweest naar het noordelijkste puntje van Noorwegen, maar onderweg niet opgegeten, en tenslotte weer thuis in de fruitschaal beland. Hij is in de zomer klein begonnen en daarna gegroeid en rijp geworden, mooi van kleur, glanzend en strak in zijn vel. Maar inmiddels is hij een beetje uitgedroogd. Wat doe ik  ermee? Vindt hij de weg naar de composthoop, of zal ik hem verder gaan volgen? Ik besluit het tweede te doen: ik ga hem vastleggen. Langzaam droogt hij verder uit en dag na dag maak ik er een werk van.

Appel 72

2019

De appel begint langzamerhand steeds meer vocht te verliezen, de huid wordt slapper, er ontstaan rimpels en vlekjes: de ouderdom slaat toe. De rimpels worden groeven, maar de glans blijft, net als de schoonheid. De veroudering gaat nu elke dag een nieuwe fase in. De schil gaat steeds meer een eigen leven lijden, met steeds interessanter groeven, welhaast bergketens. De kleur vervaagt, hoewel de oppervlakte nog wat glans behoudt, tot er een beurse plek ontstaat.

De Haal Twiske 4

2019

Oorspronkelijk bestond dit gebied vooral uit veenweiden langs het riviertje het Twiske dat vanuit het noorden naar het IJ stroomt. Rond de dorpen is eeuwenlang op kleinschalige wijze turf gewonnen. Het natte veen werd op smalle stroken land te drogen gelegd en in dikke turven gesneden. Hierdoor ontstond een landschap met legakkers en petgaten: dellen in het Oostzaans. Het gebied had een brakwater-vegetatie en een grote vogelrijkdom. In de jaren’30, de tijd van de werkverschaffing, werd begonnen met inpoldering. De kwaliteit van de drooggelegde landbouwgrond bleek echter zeer matig, eind jaren ‘50 stopte men daarom met de inpoldering. Nadat er van onder het veen zeer veel zand gewonnen was voor de aanleg van de Coentunnel, richtte men de 40m diepe zandwinnings-plas, de Stootersplas, en het omliggende terrein in als recreatiegebied.

Duin 3

2019

Het Nederlandse duinlandschap, de smalle strook zandgrond tussen de zee en het binnenland, is opgebouwd uit duidelijk te onderscheiden delen: De duinstrook die parallel aan het strand ligt, noemt men ‘jonge duinen’, ‘witte duinen’ of ‘helmduinen’. Deze duinen ontwikkelen zich vooral aan de zeekant, de wind heeft hier de meeste invloed doordat hij voortdurend vers zand aanvoert. Daarbinnen liggen de z.g. ‘grijze duinen’. Deze duinen hebben een grote biodiversiteit, ze zijn begroeid met grassen, kruiden en (korst)mossen, maar grote delen zijn ook onbegroeid. Weer daarbinnen liggen de oude ‘binnenduinen’, langgerekte zandruggen, die gevormd zijn in de middeleeuwen en die vaak met bos begroeid zijn. Duizenden jaren geleden waren dit  jonge duinen. Ze bewijzen dat de kust vroeger meer landinwaarts gelegen was.

Schuim Strand Hargen 8

2019

Schuim Strand Hargen 8   Sommige mensen denken dat dit schuim wordt veroorzaakt door menselijke vervuiling en dat het een chemisch goedje is. Maar nee, het komt van microscopische kleine algen die in zee leven. Eén van de vele algenfamilies is Phaeocystis of ‘schuimalg’. Deze microscopisch kleine plantjes beginnen in het voorjaar te groeien en vormen kolonies. Ze klitten in grote hoeveelheden samen en plakken aan elkaar  d.m.v. een laag gelatine. Wanneer deze kolonies afsterven komen er enorm grote hoeveelheden voedingsstoffen vrij waar mariene organismen de rest van het jaar van profiteren: van plankton tot schelpdieren en vissen. De eiwitrijke gelatine wordt door de golven tot schuim opgeklopt, dat door de wind en de stroming naar het strand gevoerd wordt.

Spar 2

2019

De gulden hoek (ongeveer 137,5°) is de hoek die een cirkel volgens de Gulden Snede verdeelt. In de natuur zien we die hoek terug in groeipatronen van o.a. bloemblaadjes, zaden en kelkbladeren, bijv. in de rangschikking van zonnebloempitten. Om optimaal zonlicht te kunnen opvangen is het belangrijk dat bijv. bloemblaadjes allemaal een andere kant op groeien en zo een schijf vormen. Als elk blaadje een gulden hoek met zijn voorganger vormt, wordt de schijf het allerefficiëntst gevuld. Vergelijk dit bijv. met een zeer inefficiënte hoek: 120°, dan groeit het 4e blaadje in de cirkel van 360° op precies dezelfde plek als het 1e blaadje, het 7e ook, enz. Er zouden dan pakketjes ontstaan van over elkaar heen groeiende blaadjes.

Spar 3

2019

Spar 3 De kegelvrucht van coniferen wordt sparappel of dennenappel, pijnappel of ‘mastappel’ genoemd, naar de vroegere naam van de grove den: mastboom of pijnboom. De bekende pijnboompitten zijn dan ook de zaden  van een den. De zaadkegel is bij veel coniferen een met schubben afgezette verhoutende kegel. De schubben zijn hygroscopisch: bij vochtig weer sluiten ze en bij droog weer openen ze. De zaden liggen open tussen de schubben en er zitten vliesjes aan, zodat ze verspreid kunnen worden door de wind.

Tulp 11

2019

Het verhaal gaat dat een koopman in Antwerpen in 1562 tussen een lading Turkse stoffen wat bollen vond. Hij dacht dat het uien waren en proefde er enkele. Omdat de smaak tegenviel, verwees hij de resterende bollen naar de composthoop, waar het jaar daarop tulpen bloeiden. Hij gaf het boeketje aan zijn vrouw en die was er zo blij mee dat hij dacht, hier zit handel in! Niet lang daarna werd tulpenkweek de belangrijkste economische activiteit rond Antwerpen. Tegenwoordig is Nederland natuurlijk de grootste exporteur van tulpenbollen, maar ook in de buurt van Roozendaal en Zandvliet werden tot de jaren ‘60 nog steeds veel tulpen gekweekt. In de Hongerwinter werden er noodgedwongen weer tulpenbollen gegeten, maar ook toen vond men ze niet erg lekker.

Twiske 12

2019

Het water ligt hier vol met de resten van het op de oever gemaaide riet in het natuurgebied Het Twiske. Het veenriviertje het Twiske (wat in het West Fries tussen betekent)  was een zijriviertje van het IJ. Het staat al aangegeven op een kaart van 1288 en liep oorspronkelijk van het Wormer-meer tot aan de noordelijke oever van het IJ, dat toen nog een smalle stroom door een groot veenmoeras was. Na drooglegging, turfafgraving en inpoldering, werd het riviertje ingekort tot alleen het middengedeelte overbleef. In 1877 werd de Noorder IJpolder drooggelegd, waar in de jaren 1920 Tuindorp Oostzaan is verrezen. Nu is het een natuurgebied, maar voor mij is dit een plek vol jeugdherinneringen, waar ik als kind speelde en ging schaatsen.

Wildrijk 14

2019

Het is de laatste dag van het jaar, de zon gaat vroeg onder hier in dit sprookjesbos dat midden tussen de bollenvelden ligt in de kop van Noord-Holland. Het Wildrijk is ooit aangelegd rond een buitenplaats van welgestelde Amsterdamse kooplieden. Later, tijdens het graven van het Noord-Hollands Kanaal, werd een deel van het bos gekapt door kamperende arbeiders, maar dit stukje bleef gespaard. In 1940 werd het bos door aankoop van Landschap Noord-Holland veilig gesteld. Eigenlijk moet je hier zijn in het voorjaar, wanneer de bodem zover je kunt kijken, bedekt is met een blauw tapijt van wilde hyacinten. Hier en daar zijn schakeringen van roze en wit, afgewisseld met het frisse groen van jonge varens.